Döviz Ekonomisi Erol Bulut

Döviz Ekonomisi

Erol Bulut  

1974 Kars-Arpaçay doğumludur. Master derecesini 1998, Doktora derecesini ise 2005 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden almıştır. 2002-2003 eğitim öğretim yılında Aberdeen Üniversitesi' nde misafir araştırmacı olarak çalışmıştır. Yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır. Yazar halen Gazi Üniversitesi 1İBF iktisat bölümünde öğretim elemanı olarak akademikçalışmalarına devam etmektedir. Oldukça uzun bir süredir döviz kurlarını belirleyen etmenlerin neler olduğu konusu iktisat yazınında tartışılmaktadır. 80'lerin ortalarına kadar döviz kurlarının, enflasyon, faiz, büyüme, para arzı, bireylerin portföy tercihleri, uluslararası mal ve hizmet akımları gibi makroekonomik faktörlerce belirlendiği yönünde bir inanış varken; bu dönem sonrasında kısa vadeli kur hareketlerinin açıklanmasında, belirtilen faktörlerin yetersiz kaldığı ve ani kur değişimlerinde yeni bir yaklaşımın olabileceği fikri tartışılmaya başlanmıştır. Bu yeni yaklaşım, mikro yapı yaklaşımı adı altında döviz ekonomisi yazınına girmiştir. Döviz piyasasında yapılan işlem çeşitlerine, asimetrik bilgiye, heterojen birey ve beklentilere, kurumların etkilerine yer veren bu yaklaşım, kısa dönemli kur hareketlerinin anlaşılmasında önemli açılımlar sağlamakla birlikte henüz gelişme aşamasındadır. Bu çalışmada mikro yapı yaklaşımı, teorik açıdan açıklandıktan sonra, Türkiye döviz piyasasında görülen önemli gelişmeler, krizler ve oynaklıkların bu yaklaşım çerçevesinde ne kadar açıklayıcı güce sahip olduğunun sınaması yapılmıştır. Mikro yapı yaklaşımı, makro modellerin yerini almaktan ziyade orta ve uzun dönemde makro değişkenlerin kur hareketleri üzerindeki etkilerini yadsımadan, bu modelleri tamamlayan bir çerçeve çizmektedir.


  • Dizi: İslami İlimler Dizisi
  • Sayfa Sayısı: 336
  • Boyut: 13,5x19,5 cm